Pravilnik Študentskega doma

 Študentski dom sv. Ana.

Destradijev trg 11, 6000 KOPER

 

 

Na podlagi Akta o ustanovitvi Študentskega centra sv. Ana je svet zavoda na svoji seji dne 1. 2. 2023, številka 0015/17 sprejel naslednji 

 

PRAVILNIK ŠTUDENTSKEGA DOMA SV. ANA.

 

Preambula

 

Velike večine trenutkov življenja v študentskem domu ta pravilnik ne določa. V letu, ko skupaj živimo, namreč poskušamo doseči največ, kar lahko. Želimo dati priložnost temu, da naše sposobnosti pridejo do izraza in na preizkušnjo. Smer našega življenja je določena z iskanjem najboljšega kar zmoremo, da bi zmogli še več.

 

Dobre volje ni mogoče določiti s pravilnikom. Lahko jo samo živimo. In dobre volje naj bi bila največja količina. Skrivnost življenja razodeva, da za dosego najboljšega potrebujemo meje, ki določajo najbolj osnovno.

 

So pa časi, ko je dobra volja na preizkušnji. Takrat nam pravilnik pomaga, da ohranjamo pravo smer ali preverimo kvaliteto naših dejanj.

Pravilnik je zaveza za študenta ali študentko, ki vstopa ter za vodstvo, ki vodi študentski dom.

 

 

I. Splošne določbe

 

Poslanstvo Študentskega doma sv. Ana

                                                                           

1.člen

 

Študentski dom sv. Ana (v nadaljevanju ŠD) ima v skladu z Aktom o ustanovitvi poslanstvo omogočiti študentkam in študentom primerno okolje za celostno osebnostno rast na temelju splošno človeških in krščanskih vrednot ter v času njihovega študija začasno bivanje v kraju študija.

 

Vodstvo                                                              

2. člen

 

S pojmom vodstvo doma je v tem pravilniku mišljen Svet zavoda in direktor (ravnatelj) ter njegov namestnik. 

V primerih, ko je stanovalec dolžan obvestiti vodstvo, pomeni, da obvesti direktorja oz. njegovega namestnika

 

Komisije                                                             

3. člen

 

Pri vodenju doma lahko pomagajo razne komisije, ki jih imenuje direktor, če jih ni imenoval Svet zavoda. Ni nujno, da so člani komisij iz vrst zaposlenih. 

 

Vsaka komisija (za sprejemanje stanovalcev, socialno-ekonomska, disciplinska itd.) ima predsednika in člane. Predsednik komisije je lahko imenovan, sicer ga izvolijo člani komisije. Mandat članov komisije traja eno leto. Komisija se sestaja na sklic predsednika ali vsaj tretjine njenih članov ali na sklic ravnatelja, sicer pa vsaj enkrat letno. Sklepi komisije so veljavni, če je prisotna vsaj polovica članov komisije in izglasuje sklep z relativno večino. V primeru enakega števila glasov odloča glas predsednika komisije. 

 

Svet stanovalcev

 

4. člen

 

V Študentskem domu sv. Ana se organizira Študentski svet, ki ga sestavljajo vse stanovalke in stanovalci v domu. Svet stanovalcev obravnava življenje in delo v ŠD sv. Ana ter daje pobude in predloge ravnatelju ŠD ter Svetu zavoda. Študentski svet se lahko organizira in izvoli odgovorne za posamezna področja.

Organi Študentskega sveta so: Predsednik, podpredsednik, blagajnik, nabavnik (tudi v ženski obliki poimenovanja).

5. člen

 

Naloge predsednika so:

- voditi skupnost študentov;

- ohranjati tesen odnos z vodstvom ŠD ter predlagati možne rešitve težav;

- spodbujati medsebojno spoštovanje, posebej do tistih, ki se počutijo osamljene ali se težje uživljajo v skupnost;

- nadzirati procese in naloge skupnosti stanovalcev ŠD in opozarjati vodstvo, kadar spodbude ne dosežejo želenega učinka;

- enkrat mesečno sklicati srečanje študentov.

 

Naloge podpredsednika so:

- pomagati, svetovati in po potrebi nadomeščati predsednika ŠD.

 

Naloge blagajnika so:

- urejati pobrane prispevke, ki so predvideni znotraj skupnosti študentov;

- dvakrat na leto sporočiti vodstvu in študentom finančno poročilo, sproti pa vodstvu morebitne težave.

 

Naloge nabavnika so:

- povpraševati glede tega, kaj je potrebno nabaviti za skupno porabo

- nabaviti, nakupiti potrebne stvari za skupnost študentov

 

6. člen

 

Predsednik, podpredsednik, blagajnik in nabavnik niso dolžni sprejemati drugih nalog skozi leto. Vsi izvoljeni imajo 5 % popusta pri najemnini.

Funkcije v ŠD ne more prejeti nekdo, ki mu je bil v tistem letu izrečen vzgojni ukrep. Če se to zgodi med opravljanjem funkcije, se volitve za njegovo službo ponovi.

 

 

 II. Vpis in merila za sprejem stanovalcev

 

Splošni pogoji

 

7. člen

 

Za vpis v Študentski dom sv. Ana mora kandidat izpolnjevati naslednje pogoje: 

1.       imeti mora status študenta;

2.      sprejemati mora poslanstvo ŠD sv. Ana in njegovo krščansko usmeritev;

3.      sprejemati mora pravilnik študentskega doma.

4.    Mora biti pripravljen delati po koledarju ŠD. Udeležiti se mora spoznavnega vikenda in biti prisoten na obveznih srečanjih.

 

Kandidat mora oddati pisno prošnjo za sprejem v ŠD sv. Ana in dokazila o izpolnjevanju pogojev.

 

Kriteriji za sprejem

 

1. Socialni položaj; prednost imajo tisti, ki so slabše gmotno preskrbljeni. 

2. Oddaljenost; prednost imajo tisti, ki so doma iz oddaljenih in odročnih krajev. 

3. Učni uspeh v srednji šoli oz. na fakulteti.

4. Sodelovanje v prostovoljnih socialnih in drugih dejavnostih, tako v Cerkvi kot civilnih ustanovah, kar kandidat dokazuje z ustreznim potrdilom oz. priporočilom.

5. Datum oddane prošnje, pri čemer se pri novih stanovalcih kot datum lahko šteje 1. januar leta, v katerem bodo pričeli študirati, ne glede na to, če je bila prošnja oddana že prej. Pri tistih, ki niso bili sprejeti v dom, ali pa so bivanje v domu zaradi študijskih težav morali prekiniti se upošteva datum prve prošnje, razen, če je med oddajo zadnje in ponovne prošnje minilo več kot dve leti. 

 

Pravila o vselitvi, preselitvi in izselitvi

 

8. člen

 

Sestavni del tega pravilnika so Pravila o vselitvi, preselitvi in izselitvi študentov v Študentskem domu sv. Ana.

 

Trajanje bivanja v ŠD sv. Ana in dokazila

 

                                                                      9. člen

 

Dom sprejema stanovalce, ki imajo status študenta in to za eno akademsko leto, absolvente pa do konca absolventskega staža. Prošnje se sprejemajo vse leto; če je kandidatov več, kot je prostih mest, se za obravnavo o sprejemu v novem akademskem letu upoštevajo tiste, ki so prispele do 31. julija. Dokazilo o rednem študiju mora stanovalec predložiti do 30. septembra ali pa do navedenega datuma predložiti potrdilo o naknadnem vpisu. V primeru pogojnega vpisa se rok za dostavo dokazila o rednem študiju podaljša do 30. oktobra. 

 

Sprejem stanovalcev

 

10. člen

 

O sprejemu v dom odloča direktor doma oziroma Komisija za sprejem stanovalcev; v posebnih primerih Svet zavoda ŠD sv. Ana. Komisija obravnava vse prispele prošnje za sprejem in naredi izbor kandidatov. Direktor ozioma Komisija odloča tudi o sprejemu kandidatov, ki so v preteklem letu dobili vzgojni ukrep ali pa so zaradi socialnih ali zdravstvenih razlogov imeli težave pri študiju. 

 

Pogodba o nastanitvi

 

                                                                      11. člen

 

Stanovalec ob sprejemu v ŠD podpiše Pogodbo o nastanitvi, ki vsebuje tudi izjavo o sprejemanju usmeritve doma in tega pravilnika. Pogodba se sklene za eno akademsko leto in se podaljša z aneksom, če je stanovalec sprejet še za eno akademsko leto.

 

 

III. Pravice stanovalcev

                                                                           

 

Pravica do sobe

 

12. člen

 

Stanovalec, ki je bil sprejet v dom, ima pravico od 1. oktobra do 31. septembra naslednjega leta uporabljati sobo, ki mu je dodeljena ter vse skupne prostore doma in opremo v njih, s tem, da se za mesec julij in avgust sklene individualna pogodba oz. aneks.  

 

 

Pravica do študija in počitka

 

13. člen

 

Vsak stanovalec v domu ima pravico do nemotenega študija in počitka. To obenem pomeni, da sme uporabljati vse stvari, ki lahko povzročajo hrup (radio, ...) le s soglasjem sostanovalca in v okviru sobne jakosti.

 

Pravica do obiskov

 

                                                                     14. člen

 

Stanovalec ima pravico do obiskov, ki jim je namenjen družabni prostor v pritličju. Obiski v sobi so dovoljeni do 21. ure samo v dogovoru s sostanovalcem. Po 21. uri so obiski v domu dovoljeni samo v dogovoru z vodstvom doma. Stanovalec odgovarja za obnašanje svojega obiskovalca in morebitno povzročitev škode.

 

V primeru kršitve hišnega reda ali če obiskovalci ogrožajo pravice stanovalcev doma, motijo študij in počitek, lahko vodstvo doma stanovalcu omeji ali odvzame pravico do obiskov.

 

 

IV. Dolžnosti stanovalcev

 

 

Skrb za red in čistočo

 

                                                                     15. člen

 

Stanovalec je dolžan skrbeti za red in čistočo v svojih sobah in v skupnih prostorih, kar lahko preverja vodstvo, pooblaščena oseba oz. komisija doma ali sanitarna inšpekcija. Za občasno temeljitejše čiščenje skupnih prostorov poskrbi vodstvo doma. 

 

Stanovalci so posebej dolžni paziti, da ne povzročajo prekomernega hrupa v svojih sobah ali v skupnih prostorih ter poskrbeti, da ne motijo drugih uporabnikov stavbe.

 

Ustvarjanje pogojev za študij, osebnostno rast in skupnost

 

16. člen

 

Stanovalec je odgovoren za ustvarjanje ustreznih pogojev za študij, osebnostno rast in sobivanje v skupnosti med stanovalci doma.

 

Ravnanje s prostori, opremo, vodo  in  energijo

 

17. člen

 

Stanovalci so dolžni odgovorno ravnati s prostori in z opremo doma in opozoriti vodstvo na morebitno škodo, ki preti ali je nastala. V primeru, da je škoda nastala po krivdi stanovalca ali njegovega obiskovalca, je ta dolžan poravnati nastalo škodo.

 

Škodo, ki je očitno nastala zaradi malomarnosti stanovalcev ali njihovih obiskovalcev in se ne more ugotoviti, kdo je zanjo odgovoren, so dolžni povrniti vsi stanovalci ali pa skupina stanovalcev, za katero se upravičeno domneva, da je odgovorna za nastalo škodo.

 

Stanovalec je v sobi in skupnih prostorih dolžan ekonomično uporabljati vodo in energijo (voda, elektrika, ogrevanje ...). V primeru prekomerne porabe energije lahko vodstvo doma po opozorilu stanovalcu/stanovalcema sobe zviša stanarino za znesek, kolikor poraba energije presega povprečno porabo na stanovalca.

 

Skupne naloge,  sestanek in obveščanje

 

                                                                     18. člen

 

Stanovalci so dolžni upoštevati razporede za naloge, ki zadevajo red, čistočo in skupno življenje v domu in jih potrdi vodstvo doma (čiščenje, dežurstva ...).

 

Stanovalci so se dolžni enkrat na teden udeležiti skupnega sestanka, na katerem jih vodstvo doma seznani s stanjem v domu, njihovimi pravicami in dolžnostmi ter načrtom dela oz. organiziranja študentskega življenja. Ravno tako so dolžni prebirati obvestila vodstva na oglasni deski in se ravnati po njih. Pri tem velja, da so stanovalci obveščeni, če je obvestilo na oglasni deski tri dni. Opravičeno odsotni so tisti, ki opravičijo svoj izostanek 8 ur pred sestankom. Ker spadajo sestanki med temeljne dogodke življenja ŠD, je za opravičilo potreben tehten razlog.

 

Plačevanje stanarine in ostalih stroškov

 

                                                                     19. člen

 

Stanovalec je dolžan plačati stanarino v osmih dneh po izstavitvi računa. Vodstvo doma lahko določi, da se posebej plačujejo stroški za dodatne storitve (internet, telefon ...) in za prekomerno porabo vode in energije (glej 16. člen, 4. odstavek). 

 

Pred plačilom so stanovalci dolžni preveriti, če je za tekoči mesec potrebno doplačilo zaradi zamudnih obresti ali kritja morebitne škode, nastale po njihovi krivdi.

 

V primeru zamude s plačilom je stanovalec dolžan plačati zakonite zamudne obresti. Nepravočasno plačilo je lahko tudi razlog za opomin; potem, ko se skupaj nabere za več kot 30 dni zamud pa tudi za prekinitev pogodbe in izselitev. 

 

Stanovalec je dolžan plačati stanarino ob vselitvi in izselitvi in sicer: 

1.     če se vseli do vključno 15. v mesecu, plača stanarino za ves mesec,

2.     če se vseli po 15. v mesecu, plača stanarino za polovico meseca, 

3.     če se izseli do vključno 15. v mesecu, plača stanarino za pol meseca, 

4.     če se izseli od 16. do konca meseca, plača stanarino za cel mesec.

 

 

Za mesec julij in avgust se stanarina ne plačuje, razen če pride do drugačnega  dogovora med vodstvom doma in posameznimi stanovalci.

 

 

Kartica/obesek in ključi                                     

20. člen

 

Stanovalec ob vselitvi v dom prejme kartico/obesek  in ključe, ki mu omogočajo vstop v njegovo sobo in omare, dom in skupne prostore. Prejem kartice/obeska in ključev potrdi s podpisom na reverzu.

 

Stanovalec je sam odgovoren za zaklepanje sobe in za varnost stvari v sobi in omarah.

 

Stanovalec, ki izgubi prejeto kartico/obesek ali ključe, je dolžan takoj obvestiti upravnika ali vodstvo doma, poravnati stroške nove kartice in ključev ter stroške, ki nastanejo z menjavo. Stanovalec nima pravice posojati svojih ključev tretjim osebam ali izdelovati dvojnikov ključev brez dovoljenja vodstva doma.

 

Ob izselitvi iz doma je stanovalec dolžan vrniti kartico/obesek in vse ključe, ki jih je prejel ob vselitvi, kar potrdi vodstvo doma s podpisom na reverzu.

 

Izselitev

 

                                                                     21. člen

 

Stanovalec je dolžan vsaj 30 dni pred izselitvijo iz doma o tem obvestiti vodstvo doma, do izselitve pa plačevati stanarino. Glede plačila stanarine velja pravilo 18. člena.

 

Izseliti se mora tudi stanovalec, ki mu je potekla pravica bivanja ali je v času bivanja:

1.       diplomiral, 

2.      izgubil status študenta, 

3.      dokončal podiplomski študij, (ostane, podiplomski študentje imajo večinoma status študenta)

4.      se izpisal, 

5.      bil izključen iz visokošolskega zavoda ali doma.

 

Stanovalec je v primerih 1.ー5. v roku treh dni dolžan obvestiti vodstvo doma in se izseliti iz doma v roku 8 dni.

 

Če študent enostransko prekine pogodbo, lahko vodstvo določi 8. dnevni rok za izselitev.

 

                                                                     22. člen

 

Ob izselitvi vodstvo doma preveri in oceni stanje sobe. Če je soba ob odhodu iz doma v bistveno slabšem stanju, kot bi bila ob normalni uporabi, je stanovalec dolžan povrniti stroške za popravilo sobe in opreme v njej. Pri tem se ugotavlja odgovornost posameznih stanovalcev v sobi. 

 

 

V.  Hišni red

 

Red in nočni mir                                                

23. člen

 

V domu mora biti red in mir, zato stanovalci ne smejo razgrajati, ropotati in uporabljati akustičnih in drugih naprav, ki povzročajo hrup in vznemirjajo ter motijo stanovalce v domovih in v soseski ter s tem škodijo njihovemu zdravju in počutju ali škodljivo vplivajo na okolje. 

Od 22.30 do 7. ure zjutraj morajo stanovalci v domu poskrbeti, da so izpolnjeni pogoji za počitek, do katerega ima pravico vsak stanovalec in drugi uporabniki stavbe. Pri tem je mišljena predvsem primerna tišina. V študentskih sobah je lahko luč prižgana, če soglašajo vsi stanovalci v sobi. V nasprotnem primeru mora stanovalec, ki bi rad ponoči študiral, iti v skupne študijske prostore. 

 

V posebnih primerih, kot so brucovanje, pustovanje in razna praznovanja, vodstvo doma odloči, kje in do kdaj je dovoljeno praznovanje in glasnost. 

 

Kajenje, alkohol in droge

                                                                     24. člen 

 

Kajenje, popivanje, vnašanje ali uživanje drog in nezmernih količin alkohola v prostorih in neposredni okolici doma, njegovih enot in pripadajočih površin ni dovoljeno. Kršitev te določbe je lahko razlog za takojšnjo izključitev in izselitev.

 

Kuhanje in uživanje hrane

                                                                     25. člen

 

Kuhanje je dovoljeno samo v kuhinji doma. V dogovoru s sostanovalcem je uživanje hrane možno tudi v sobi. V študentskih sobah kuhanje ni dovoljeno, z izjemo uporabe grelnikov vode.

 

Oprema v sobi in skrb za požarno varnost        

26. člen

 

V sobah so brez doplačila stanarine lahko priključeni osebni računalnik, ob soglasju sostanovalca tudi radio sprejemniki ter glasbeni instrumenti in drugi manjši porabniki elektrike. Za TV sprejemnik, hladilnik, dodatne peči za gretje, ali druge večje porabnike elektrike morajo stanovalci dobiti dovoljenje vodstva ter plačati poseben prispevek kot nadomestilo za večjo porabo. 

 

 

Morebitne poškodbe na opremi sobe in kopalnice je stanovalec dolžan takoj sporočiti vodstvu doma. Stanovalec je dolžan skrbeti za požarno varnost v sobi in skupnih prostorih (uporaba grelnih naprav in svetilk, prižiganje sveč  ...).

 

 

Avto in kolo

27. člen

 

Stanovalec lahko svoj avtomobil parkira le na javnih parkirnih mestih. Parkirna mesta ŠD sv. Ana so namenjena zaposlenim in obiskovalcem doma po predhodnem dogovoru. Stanovalec ima možnost dostave težje prtljage z avtomobilom na dvorišče doma, pri čemer je dolžan vozilo v najkrajšem možnem času umakniti. Stanovalec doma lahko sklene aneks k pogodbi za bivanje v domu, s čimer proti plačilu pridobi pravico za parkiranje.

 

Stanovalec lahko hrani svoje kolo na za to določenem mestu. Dom ne odgovarja za morebitno poškodbo ali krajo koles.

 

Prireditve v domu

 

28. člen

 

Za skupne prireditve in zabave (kulturni večeri, brucovanje, pustovanje, ples) je namenjena dvorana in klubski prostor. Za skupne prireditve je potrebno določiti organizatorja, ki je odgovorna oseba za pripravo, izvedbo in pospravljanje ter predhodno dobiti dovoljenje vodstva doma. Pri tem je potrebno upoštevati tudi navodila 41. člena Domskega reda UP ŠD.[i]

 

Pravica vstopa v sobo

 

29. člen

 

Iz požarnovarstvenih razlogov, nujnih vzdrževalnih del in preverjanja identitete stanovalcev ter spoštovanja pravil (nočni mir, oddajanje ležišče tretjim osebam) ima direktor in pooblaščene osebe pravico vstopa v sobo stanovalca, če je v sobi navzoč ali ne. Pri tem so dolžni spoštovati dostojanstvo in zasebnost stanovalcev ter pred vstopom v sobo potrkati.

 

VI.  Sankcioniranje in pritožbe

 

                                                                     30. člen

 

Za hujše kršitve pravil ali za ponavljajoče se lažje kršitve pravil kljub ustnim opozorilom vodstvo doma izda opomin, ki se vstavi v mapo stanovalca, stanovalec pa o tem dobi pisno obvestilo. 

 

                                                                     31. člen

 

Pogodba o nastanitvi se lahko prekine, če:

 

1.     stanovalec v času svojega bivanja v domu dobi drugi pismeni opomin;

2.     ne plača odškodnine za povzročeno škodo; 

3.     brez soglasja vodstva oddaja svoje ležišče drugim osebam;

4.     je kriv za požar ali druge velike škode na premoženju doma;

5.     ovira vselitev sostanovalca;

6.     se samovoljno preseli, odnaša opremo iz skupnih prostorov v svojo sobo in podobno.

7.     če se je nabralo za več kot 30 dni zamud pri plačilu stanarine. 

8.    če brez dovoljenja vodstva doma izdela dvojnik kartice/obeska ali ključa.

9.     je izpolnjen kak drug pogoj iz 54. člena Domskega reda UP ŠD[ii].

 

V takih primerih se mora stanovalec po sklepu vodstva doma izseliti v roku osmih dni.

                                                                           

32. člen

 

Ob hudih kršitvah pravil doma, zlasti nasilju, krajah, zlorabi prostorov doma v kaznive namene ali uničevanju uradnih obvestil na oglasni deski vodstvo doma odloča o takojšnji izključitvi stanovalca. Prav tako odloča o morebitni prepovedi kasnejših obiskov takšnega stanovalca ali prepovedi obiskov določenega obiskovalca, ki je povzročil težave ali škodo v domu. 

 

                                                                     33. člen

 

Zoper odločitev ali ukrep direktorja ali komisije se stanovalec lahko pritoži na Svet zavoda, ki pritožbo obravnava na prvi seji.

 

 

VII.  Ostale določbe

 

Sodelovanje v življenju doma in programih ŠD

 

34. člen

 

Stanovalci, ki so v preteklem akademskem letu dejavno sodelovali v življenju doma in niso prejeli nobenega opomina, imajo prednost pri sprejemu. Za podaljšanje bivanja lahko vložijo samo prošnjo, v kateri ovrednotijo svoje sodelovanje ter prinesejo potrdilo o vpisu. Ta olajšava ob enakih pogojih velja tudi za tiste študente, ki so že bivali v domu, a so morali bivanje prekiniti zaradi neizpolnjenih študijskih pogojev.

 

Zadeve, ki niso posebej določene

 

35. člen

 

Ta pravilnik je javno dostopen na spletni strani www.prisvetiani.si 

 

36. člen

 

Pravilnik se spremeni ali dopolni na enak način, kot je bil sprejet.

 

37. člen

Pravilnik prične veljati v osmih dneh po sprejemu na Svetu zavoda ŠD.

 

 

 

 

 

 

 

 

Koper, 11. 2. 2023                                                                           predsednik sveta Šd sv. Ana

 

 

 

[i] Druženje

41.    člen

Za druženje stanovalcev so v domovih določeni skupni prostori. V njih so dovoljene interne zabave za stanovalce Zavoda in njihove prijatelje pod naslednjimi pogoji: 

1.    Organizator zabave mora biti stanovalec doma. 

2.    Zabava mora biti prijavljena najmanj tri dni prej pri pristojni službi oziroma pooblaščeni osebi  posameznega doma Zavoda.

3.    Organizator je dolžan za zabavo pridobiti soglasje Študentskega sveta stanovalcev in pristojne službe oziroma pooblaščene osebe  doma.

4.    Organizator mora določiti organizacijo zabave, odgovorno osebo, morebitno materialno odgovornost in obvezno čiščenje po zabavi. 

5.    Če prostora po zabavi ne očisti organizator, čiščenje opravi Zavod na stroške organizatorja.

6.    Zabave niso dovoljene na hodnikih in zunanjih površinah.

7.    Interne zabave se lahko organizirajo največ dvakrat mesečno, vendar ne v istem tednu. Zaradi študijskih razlogov zabav ni med izpitnim obdobjem. 

8.    Zabave ali prireditve odprtega tipa, na katere so vabljeni zunanji obiskovalci, je treba prijaviti pristojnemu upravnemu organu in pridobiti ustrezna dovoljenja v skladu z zakonodajo. 

9.    Organizator ne sme na kakršenkoli način oglaševati zabave izven domov Zavoda, razen če so prijavljene pri pristojnem organu.

10.  Organizator je dolžan zagotoviti redarsko službo in nudenje prve pomoči v skladu z zahtevami pristojnega upravnega organa, ki izda dovoljenje. 

 

[ii] Odstop od nastanitvene pogodbe

54. člen

Zavod lahko odstopi od nastanitvene pogodbe s stanovalcem pred potekom časa, za katerega je bila sklenjena, če:

1.      izgubi status študenta, 

2.      stanovalcu preneha pravica bivanja na osnovi odločbe ali sklepa pristojnega organa, 

3.      ne uporablja ležišča osebno, 

4.      se samovoljno vseli ali preseli, 

5.      oddaja ali odprodaja ležišče osebi, ki nima pravice bivanja v Zavodu, 

6.      ovira vselitev stanovalca, 

7.      moti sostanovalca s preglasno glasbo, obiskovalci in mu krati nočni počitek, 

8.      ne plača stanarine in drugih stroškov po pogodbi, 

9.      je odgovoren za požar, povodenj ali drugo večjo poškodbo premoženja Zavoda zaradi malomarnosti ter ne plača povzročene škode v za to določenem roku, 

10.    uporablja sobo ali skupne prostore Zavoda v namene, ki imajo značaj kaznivega dejanja ali so drugače prepovedani oziroma sankcionirani s sistemsko zakonodajo, 

11.    prikriva podatke, pomembne za življenje in delo Zavoda, 

12.    po sklepu disciplinske komisije, 

13.    skriva ilegalce in ne prijavi prenočevalcev, 

14.    trikrat zaporedoma ne poravna v roku obveznosti do Zavoda, 

15.    ne prijavi zabave, 

16.    ne povrne stroškov za prizadeto materialno škodo, 

17.    je sprejet v Zavod na osnovi neresničnih podatkov, 

18.    v treh dneh po prevzemu sklepa o napotitvi na vselitev ne podpiše nastanitvene pogodbe, 

19.    isti ali naslednji dan ne prevzame sobe pri pristojni službi oziroma pooblaščeni osebi doma in se vanjo dejansko ne vseli, 

20.    v Zavodu goji (proizvaja), prodaja, kadi, razpečuje ali kako drugače uporablja prepovedane droge, 

21.    sam izdela dvojnik ključa oziroma ga da drugemu v uporabo,

22.    če tako določa pravilnik o disciplinski in materialni odgovornosti stanovalcev.

Stanovalec se mora izseliti iz Zavoda v osmih dneh od prejema pisne odstopne izjave Zavoda in poravnati vse stroške.

Zoper odstop od nastanitvene pogodbe ima stanovalec pravico do pritožbe.

Ne

Obiščite nas

Zelo veseli bomo, če nas obiščete v središču Kopra, si ogledate obnovljeni samostan in se ustavite v cerkvi. Z veseljem vas pričakujemo.

Dobrodošli!

Kako do nas?

Urnik bogoslužja

Nedelje:
9.00 in 11.00

Delavniki:
ob 19.00
(glej sprotni koledar)

zgodovina

Zgodovina frančiškanske prisotnosti v Kopru je dolga in sega v same začetke reda, saj so prvi bratje prišli v mesto že kmalu po Frančiškovi smrti. Leta 1229 ga je verjetno obiskal sv. Anton Padovanski in tukaj ustanovil prvo skupnost bratov ...


Preberi več